Vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TASY S. R. O.

Predávajúci

TASY s.r.o.

Mokrá 358, 664 04 Mokrá Horákov

IČO 269 363 21

DIČ CZ26936321

Zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, spisová značka C 46798

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: TASY s.r.o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá Horákov, Česká republika  (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

 4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

 5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.

 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné. Kúpna zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou úplného uhradenia kúpnej ceny vopred.

 4. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom eshopu je nasledovný:

  1. Kupujúci vytvorí objednávku prostredníctvom eshopu.

  2. Predávajúci potvrdí doručenie objednávky kupujúcemu emailom.

  3. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky ( akceptuje objednávku ) kupujúcemu emailom.

  4. Zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na prepravu nadobúda kúpna zmluva účinnosť.

 5. Kupujúci dokončením a potvrdením objednávky potvrdzuje, že si prečítal a je oboznámený s týmito VOP a že s nimi bez výhrady súhlasí.

 6. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom emailu.

 7. Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol oznámený ako – expedované.

 8. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 9. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

 10. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

 11. V prípade akciových ponúk, obmedzených objednávkou v hodnote stanovenej v podmienkach akcie,  sa do hodnoty objednávky nezarátavajú poplatky spojené s doručením tovaru a prípadne poplatky spojené so zvoleným spôsobom úhrady.

 12. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

 13. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho TASY s.r.o. nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a.i. alebo zmluvných partnerov TASY s.r.o., pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dojednané inak.

 

III. CENY TOVARU

 1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR  a sú s DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

 

IV. SPÔSOB PLATBY

 1.    Platby za tovar sa uskutočňujú nasledovnými možnosťami:

-  vopred klasickým bankovým prevodom,

-  online bankovým prevodom ( platobné tlačítko ),

-  online platobnou kartou,

-  dobierkou pri prevzatí tovaru. 

Tovar bude  odoslaný po pripísaní plnej kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu na účet predávajúceho ( okrem platby dobierkou ).

 

 1. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorá slúži zároveň aj ako doklad o kúpe tovaru a ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

 

V. DODÁVKA TOVARU

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť).

 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 2 - 6 pracovných dní od dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho ako úhrady kúpnej ceny za tovar. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

 3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške od 5,99 € s DPH/ks. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

 4. Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 5. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi.

VI. VRÁTENIE TOVARU

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14. dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Pri vrátení tovaru po uplynutí 14-dňovej lehoty si predávajúci vystavuje právo účtovat poplatok 2 EUR bez DPH/ks pneumatík a predávujúci nevracia čiastku za dopravu uvedenú v objednávke. Pri vrátení tovaru po uplynutí 30-dňovej lehoty si predávajúci vystavuje právo účtovat poplatok 4 EUR bez DPH/ks pneumatík a predávujúci nevracia čiastku za dopravu uvedenú v objednávke. V prípadě objednania zvozu k zákazníkom predávajúci účtuje od 5,99 EUR s DPH/ks, dle typu tovaru.

 2. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu info@pneuboss.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.

 3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 5. Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší  bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších nedoplatkov.

 6. Kupujúci vráti tovar, nepoškodený a riadne zabalený, späť predávajúcemu zaslaním (poštou alebo kuriérom) na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 8. Kupujúci zodpovedá, v prípade odstúpenia od zmluvy, iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku iného zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný  na zistenie povahy vlastností  a funkčnosti tovaru.

 9. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) poskytuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.

 10. V zmysle platnej legislatívy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je: a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

VII. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUKA

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba je stanovená v legislatívnej dĺžke 24 mesiacov. Pre právnické osoby a podnikateľov sa záručné podmienky riadia Obchodným zákonníkom a to podľa podmienok výrobcu a s vylúčením ustanovení určených pre spotrebiteľov. Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

 2. Zákazník je povinný si pri prevzatí tovaru tento dôkladne skontrolovať a bez zbytočného odkladu predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách a to buď prostredníctvom emailu na adresu predávajúceho, poštou alebo telefonicky.

 3. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zakúpení tovaru - resp. jeho kópie, v záručnej dobe.

 4. Predávajúci o reklamácii rozhodne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Tovar je kupujúci povinný reklamovať písomne a doručiť na adresu predávajúceho: TASY s.r.o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá Horákov, Česká republika. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný emailom.

 5. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 6. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady na vrátenie tovaru kupujúcemu kupujúci.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, týmito podmienkami výslovne neupravené,  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 2.  Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov ako aj práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, email,  ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Bližšie podmienky ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

 5. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy EÚ.

 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

IX.   RIEŠENIE SPOROV

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (uviesť email alebo iný kontakt), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS).

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava 

tel. č.: 02/58272132
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi