Vyhľadávanie

REKLAMAČNÝ PORIADOK – TASY S.R.O., IČO 26936321, IČ DPH: SK4120187159

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za vybraný tovar.
 3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo , kvalitu a balenie a neodkladne ( bez zbytočného odkladu ) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky ( §599 OZ )
 4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste alebo faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu napr. škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu ( § 619 OZ ).
 5. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 6. Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 5. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

III. STRATA NÁROKU NA NÁROKY ZO ZÁRUKY

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak bol tovar:

- poškodený prepravou spotrebiteľa - zašpinený a neodporne vyčistený

- poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie - poškodený od domácich zvierat a pod.

- mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru

- znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než je určený

 

IV. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 2. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho TASY s.r.o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá Horákov, Česká republika, IČ DPH SK4120187159 ( reklamačné miesto ) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru.
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 5. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie zostane predávajúcemu.
 6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a prirodzené bežné opotrebenie výrobku.

 

V. NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.